ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ UYiLO MUSEUM τροποποιήθηκε τελευταία φορά και δημοσιεύτηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2022 και θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Φεβρουαρίου 2022.

 • Το Πρόγραμμα Μελών του UYiLO MUSEUM είναι διαθέσιμο σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών. 
 • Ανήλικοι δικαιούνται να συμμετέχουν ως πρόσθετα Μέλη στο πλαίσιο του οικογενειακού προγράμματος “ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ” κατόπιν αιτήσεως που συμπληρώνεται από τον γονέα/κηδεμόνα τους. Ο αιτών, κατά την εγγραφή, θα επιλέγει την κατηγορία Μέλους στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί. Τα προνόμια Μελών που παρέχονται στα Μέλη, όπως εκάστοτε ισχύουν, αναφέρονται στο σχετικό φυλλάδιο που μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από την υποδοχή του Μουσείου , καθώς και στον ιστότοπο με διεύθυνση ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ UYiLO MUSEUM.
 • Προϋπόθεση για την εγγραφή Μέλους είναι η υποβολή προς το Μουσείο της συμπληρωμένης αίτησης εγγραφής (με φυσική υποβολή ή ηλεκτρονικά μέσω της ως άνω ιστοσελίδας) και η καταβολή του ποσού συνδρομής που ορίζεται από το Μουσείο. Η καταβολή της συνδρομής πραγματοποιείται είτε στην υποδοχή του Μουσείου είτε ηλεκτρονικά, μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας. Το UYiLO MUSEUM διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία με τους αιτούντες προς επαλήθευση των ατομικών τους στοιχείων και να ζητά την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου επίσημου εγγράφου (πχ. διαβατηρίου).
 • Η συνδρομή είναι ετήσια και ισχύει για ένα χρόνο από την ημέρα εγγραφής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά κατά την εγγραφή. Μετά τη λήξη ισχύος της Κάρτας Μέλους, ο κάτοχος – Μέλος, εφόσον επιθυμεί να συνεχίζει να υποστηρίζει το UYiLO MUSEUM, θα πρέπει να υποβάλει αίτημα ανανέωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μελών και να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό συνδρομής που καθορίζεται από το Μουσείο.
 • Η ιδιότητα Μέλους στο Πρόγραμμα Μελών είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο. Απαγορεύεται αυστηρά στο Μέλος να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση της Κάρτας Μέλους σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Τα Μέλη του UYiLO MUSEUM υποχρεούνται να επιδεικνύουν την Κάρτα Μέλους όποτε αυτή τους ζητηθεί, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης προκειμένου να μπορούν να κάνουν χρήση των προνομίων.
 • Οι προσκλήσεις δωρεάν εισόδου μπορούν να διατεθούν σε τρίτους και να χρησιμοποιηθούν από αυτούς χωρίς την παρουσία του Μέλους.
 • Η Κάρτα Μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
 • Κάθε Κάρτα Μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία του UYiLO MUSEUM και ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτησή της.
 • Σε περίπτωση απώλειας της Κάρτας, ο κάτοχος θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στο Μουσείο στη Διεύθυνση UYiLO MUSEUM Αρκαδίου 49 ,Πολίχνη Θεσσαλονίκης 564 29,η να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα ώστε η ακύρωση και αντικατάστασή της να είναι εφικτή. Το UYiLO MUSEUM δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της Κάρτας της οποίας η απώλεια δεν έχει γνωστοποιηθεί.
 • Το UYiLO MUSEUM έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αντικαταστήσει με άλλα ή να καταργήσει οποιαδήποτε προνόμια Μελών ή και να διακόψει ή καταργήσει οποτεδήποτε εξ ολοκλήρου το Πρόγραμμα Μελών, έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών μέσω της ιστοσελίδας ή με αποστολή e-mail.
 • Τα Μέλη Κάρτας του UYiLO MUSEUM αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ορισμένα προνόμια (π.χ, ξεναγήσεις, ειδικές εκδηλώσεις κ.ά.) ενδέχεται να καθίστανται διαθέσιμα μόνο σε περιορισμένο αριθμό Μελών. Στην περίπτωση αυτή θα τηρείται σειρά προτεραιότητας των Μελών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού θέσεων.
 • Το Μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της συνδρομής εγγράφως μέσω email accounting@uyilomuseum.gr εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της εγγραφής, το UYiLO MUSEUM θα επιστρέψει στο πρώην Μέλος το ποσό της συνδρομής που έχει καταβάλει.
 • Σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας Μέλους πριν τη λήξη της διάρκειας ισχύος της Κάρτας Μέλους, το καταβληθέν ποσό της συνδρομής δεν δύναται να συμψηφιστεί με την αξία της νέας συνδρομής.
 • Το ποσό της συνδρομής όπως και όλα τα έσοδα του UYiLO MUSEUM προορίζεται να συμβάλει στους στόχους του Μουσείου.
 • Το UYiLO MUSEUM θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος προκειμένου να εκδίδει την Κάρτα Μέλους, με την οποία χορηγούνται τα προνόμια που απορρέουν από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μελών του και γενικώς για να λειτουργεί το εν λόγω πρόγραμμα σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου και συμμόρφωση GDRP.

Τα Μέλη θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα του Ιδρύματος https://uyilomuseum.gr/οροι-συμμετοχης-στο-προγραμμα-μελων-τ/ για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των άνω όρων.